HANDELSBETINGELSER

Virksomhedsoplysninger
Sound Producktion ApS
Olaf Ryes Gade 7k, 1. tv.
6000 Kolding
Cvr. 42080349

Herefter benævnes Sound Producktion ApS ”Leverandør”.
Samahandelspartner benævnes ”Kunde”.
Produktioner, ydelser og produkter købt og/eller produceret gennem Sound Producktion ApS, benævnes som ”Produkter”.

Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage eller efter individuel aftale.

Lyd og filmproduktion
Der er én korrekturgang pr. produktion. Efterfølgende korrekturgange følger Leverandørs gældende prisliste.

Ansvar
Det er Kundes ansvar at indholdet i de godkendte produktioner overholder lovgivning. Leverandør kan ikke gøres ansvarlig for evt. overtrædelse af lovgivning.
Leverandørs ansvar kan aldrig overstige det fakturerede beløb for Produkter, og Leverandør kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab.

Reklamationer
Reklamation skal afgives så snart fejlen konstateres. Dette kan ske via e-mail eller telefonopkald.
Såfremt reklamationen godkendes af Leverandør, rettes fejlen straks og uden beregning for Kunde.

Betaling
Faktura og øvrig kommunikation vedr. betaling leveres uden beregning via e-mail eller EAN.
Skal faktura fremsendes med post, pålægges gebyr.
Betalingsbetingelser fremgår af fremsendt faktura. Ved for sen betaling fremsendes rykker og pålægges rykkergebyr samt rente efter gældende lovgivning.

Anvendelse og afviklingsrettigheder.

Når det fulde faktureringsbeløb er indbetalt, har Kunde rettighed til at bruge Produkter på de aftalte medier og platforme i 12 måneder fra leveringstidspunktet.
Herefter udløber rettigheder til afvikling på alle medier og platforme og i øvrigt alt andet brug.
Rettigheder til afvikling kan forlænges og udvides. Prisen herfor følger Leverandørens gældende prisliste.
Det er Kundens ansvar skriftligt at meddele til Leverandør hvis Produktet ønskes frikøbt til en yderigere periode.
Dette skal ske inden den aftale periodens udløb.

Leverandør kan til enhver tid opsige rettighed til brug af Produkter med en periodes udløb.
Ingen Produkter må, uden forudgående skriftlig accept fra Leverandør, bruges til andre formål, end aftalt.
Der må således ikke skabes digitale versioner af hele, eller dele, af Produktet til andet brug.
Dette gælder også til AI stemmelæring og andet der vedrører kunstig intelligens.

Fortrolighed
Alle aftaler og al kommunikationer sker i fortrolighed mellem partnerne, og videregives hverken mundtligt eller skriftligt til 3. part.

Personfølsomme oplysninger
Alle personfølsomme oplysninger opbevares iflg. gældende lovgivning.

Force Majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Leverandør, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikter, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, samt enhver anden omstændighed, som Leverandør ikke er herrer over. Ovennævnte omstændigheder, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på kontraktens opfyldelse ikke kunne forudses på daværende tidspunkt. Det påhviler Leverandør og Kunde uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, såfremt én eller flere af ovennævnte omstændigheder indtræffer.

KONTAKT OS

ALLE PRODUKTER

 • Speak – Voice over
 • Speak til profilfilm/produktfilm

 • Speak til TV reklame

 • Speak til SoMe

 • Speak til biografreklame

 • Speak til E-Learning

 • Speak til radioreklame

 • Lydside til telefonsvarer

 • Lydside til profilfilm/produktfilm

 • Lydside til TV reklame

 • Lydside til SoMe film

 • Lydside til biografreklame

 • Lydside til E-Learning

 • Lydside til film

 • Telefonsvarerbeskeder – Voice response
 • Radiospots

 • Lydlogo (Audio branding)

 • Audio 2 SoMe
 • Lyddesign
 • Instore radio

 • Kampagneplanlægning